Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 284 Quận Harris

Như nhiều cư dân có thể đã biết, Ban Giám Đốc ("Ban Giám Đốc") Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 284 Quận Harris ("Cơ Quan") đã yêu cầu đưa bốn (4) kế hoạch đề nghị phê chuẩn trái phiếu vào lá phiếu bầu cử ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm, 2022. Để bảo đảm các cư dân và các thành phần khác của Cơ Quan có thông tin chính xác về đề xuất cho phép phát hành này và các mục tiêu của Ban Giám Đốc cho Cơ Quan, chúng tôi đã tập hợp thông tin giải đáp cho các thắc mắc thường gặp. Trang này sẽ được cập nhật để bổ sung thêm các thắc mắc khác và cung cấp thêm thông tin trước cuộc bầu cử.

Cơ Quan là gì?

Cơ Quan chịu trách nhiệm cung cấp nước thoát nước, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cho khoảng 2,700 cư dân trong khoảng 1,219 ngôi nhà trong phạm vi khu dân cư Windstone Colony trong phạm vi 345.66 mẫu đất trong Cơ Quan.

HCMUD 284 hiện đang điều hành và duy trì một (1) trạm nước với một giếng nước tại chỗ, một (1) trạm xử lý nước thải, và một (1) trạm thoát nước thải vệ sinh từ xa. Cơ sở hạ tầng này được kết nối bởi 12.5 dặm đường ống nước và 9.0 dặm đường ống thoát nước thải vệ sinh.

Cuộc bầu cử này là gì?

Nội dung dưới đây sẽ xuất hiện trên lá phiếu cho các cư dân của Cơ Quan khi họ đến các phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu qua thư cho cuộc bầu cử ngày 7 tháng Năm, 2022, đề nghị các cử tri chọn một (1) lựa chọn THUẬN hoặcCHỐNG đối với các kế hoạch đề nghị sau đây:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A – PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU VỚI SỐ TIỀN GỐC LÊN TỚI TỐI ĐA $32,500,000 CHO CÁC CƠ SỞ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VỆ SINH VÀ CỐNG RÃNH VÀ ÁP DỤNG CÁC KHOẢN THUẾ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B – PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU VỚI TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÊN TỚI TỐI ĐA $9,000,000 CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT GIẢI TRÍ VÀ ÁP DỤNG CÁC KHOẢN THUẾ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI SUẤT CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C – PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ VỚI TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÊN TỚI TỐI ĐA $32,500,000 ĐỂ HOÀN TRẢ CHO CÁC TRÁI PHIẾU ĐƯỢC PHÁT HÀNH CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC THẢI VỆ SINH VÀ CỐNG RÃNH, VÀ BẤT KỲ CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÓ, VÀ ÁP DỤNG CÁC KHOẢN THUẾ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI SUẤT CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D – PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ VỚI TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÊN TỚI TỐI ĐA $9,000,000 ĐỂ HOÀN TRẢ CHO CÁC TRÁI PHIẾU ĐƯỢC PHÁT HÀNH CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT GIẢI TRÍ, VÀ BẤT KỲ CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÓ, VÀ ÁP DỤNG CÁC KHOẢN THUẾ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI SUẤT CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ

Đây là các kế hoạch đề nghị liên quan đến số tiền phê chuẩn trái phiếu mà Cơ Quan muốn có để hoàn thành các dự án, cấp vốn cho hoạt động xây dựng phát triển hiện đang diễn ra trong Cơ Quan, và hoàn trả các trái phiếu còn nợ trong tương lai của Cơ Quan, nếu điều đó có lợi.

Cho phép phát hành trái phiếu là gì?

Cho phép phát hành trái phiếu là việc cho phép bán các trái phiếu để đài thọ cho các dự án của cơ quan. Cho phép phát hành trái phiếu cũng giống như định mức tín dụng mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để đài thọ cho các hoạt động của doanh nghiệp đó. Sự cho phép không phải là cấp quỹ ngay tức thời, và cũng không phải là “ngân phiếu chưa điền số tiền” để đài thọ toàn bộ số tiền cho phép phát hành trái phiếu mà không đáp ứng các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt. Mặc dù khoản cho phép có thể là cho một số tiền lớn, chỉ được phép bán trái phiếu sau khi các dự án cần thiết đã sẵn sàng bắt đầu hoặc khi cần cải tiến hoặc thay thế hạ tầng cơ bản.

Cơ Quan hiện có số tiền trái phiếu được phép nhưng chưa phát hành trị giá $2,490,000. Lần cho phép phát hành trái phiếu gần đây nhất là vào năm 1999, khi các cử tri của Cơ Quan cho phép phát hành các trái phiếu với tổng giá trị là $25,400,000 để xây cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước thải vệ sinh, và cống rãnh thoát nước. $22,910,000 trong số các trái phiếu được phép trong cuộc bầu cử năm 1999 đã được phát hành trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2017 trong bảy (7) lần phát hành trái phiếu để đài thọ cho các dự án cần thiết cho cơ sở hạ tầng cấp nước, thoát nước thải vệ sinh và cống rãnh trong Cơ Quan. Ngoài ra, kể từ năm 2011, nhờ việc quản lý tài chánh sát sao của Ban Giám Đốc, Cơ Quan đã kiểm soát các khoản chi phí trả nợ hàng năm của Cơ Quan bằng cách tái tài trợ các trái phiếu ở mức lãi suất thấp hơn và có được một khoản tiết kiệm ròng từ khoản nợ phải trả là khoảng $2,472,396 thông qua phát hành các trái phiếu hoàn trả. Theo Kỹ Sư của Cơ Quan, số tiền phê chuẩn trái phiếu $2,490,000 còn lại sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu của các dự án dự kiến diễn ra trong năm đến mười (5-10) năm tới, ngoài việc xây các bất động sản hiện tại và tương lai trong phạm vi Cơ Quan.

Việc cho phép phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

Báo Cáo của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu do Kỹ Sư của Cơ Quan đệ trình xác định các dự án mà Ban Giám Đốc dự kiến sẽ cần đến trong 20-25 năm tới để bảo trì, thay thế, hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng nước và nước thải đã cũ mà Cơ Quan sở hữu và điều hành. Để chủ động giải quyết, Báo Cáo của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này đề ra khoảng chi phí dự kiến cho các dự án này (và chi phí phát hành trái phiếu bắt buộc), dựa trên tất cả các thông tin hiện có tính đến ngày hôm nay, là khoảng $22,300,000.

Các dự án chủ chốt trong Báo Cáo của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu là:

  • Tu bổ hệ thống trạm cấp nước và phân phối nước của Cơ Quan;
  • Tu bổ trạm xử lý, hệ thống thu gom nước thải, và trạm bơm từ xa của Cơ Quan; và
  • Các dự án bổ sung khi cần thiết và do Ban Giám Đốc quyết định.

Ngoài ra, một phần số tiền cho phép này sẽ được sử dụng để trang trải cho cơ sở hạ tầng sẽ phục vụ khu đất sáp nhật rộng 62.271 mẫu Anh dự kiến sẽ được phát triển. Mức hoàn trả của Nhà Thầu Xây Dựng cho các chi phí cơ sở hạ tầng này hiện ước tính là khoảng $10,200,000, trong đó bao gồm cả các khoản chi phí “mềm” của phát hành và không liên quan đến xây dựng.

Các khoản hoàn trả cho Nhà Thầu Xây Dựng, chẳng hạn như khoản này thường không được chi trả cho đến khi giá trị bất động sản phải đóng thuế trên mặt đất tự trả cho chúng, vì vậy các trái phiếu đã bán để đài thọ cho cơ sở hạ tầng này sẽ không làm tăng mức thuế suất hoặc làm tăng gánh nặng thuế đối với các cư dân hiện tại của HCMUD 284, và sẽ thêm các chủ sở hữu bất động sản vào danh sách thuế tổng quát cũng như việc tạo doanh thu của Cơ Quan.

Kỹ Sư của Cơ Quan ước tính tổng số tiền các trái phiếu được đài thọ cho các khoản ở trên, trong đó bao gồm cả lạm phát và mức giá trị thuần của số tiền cho phép hiện tại của Cơ Quan, sẽ là $32,500,000.

Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất Giải Trí và Công Viên là gì?

Hiện tại, các trái phiếu giải trí được đề xuất là để dành cho việc cải tạo các công viên hiện có, cũng như các đường mòn đi bộ và đi xe đạp mới cùng cảnh quan và giảm thiểu liên quan. Vào thời điểm hiện tại, Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất Giải Trí và Công Viên hoàn toàn chỉ ở mức khái niệm và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ ý kiến hoặc nhu cầu có thể thay đổi khi Windstone Colony HOA và Cơ Quan tiếp tục phát triển các mục tiêu cho những dự án này.

Tại sao lại cần thực hiện các dự án này bây giờ?

Cơ Quan được thành lập vào năm 1985 và nhiều cơ sở hạ tầng cấp nước và thoát nước thải và cống rãnh đã hoạt động trong nhiều năm. Vì cơ sở hạ tầng này đã cũ, nên cần phải tiến hành bảo trì, tu bổ, và đôi khi cả thay thế trong quá trình sử dụng. Tính trung bình, cơ sở hạ tầng có tuổi thọ khoảng 30-40 năm nếu được bảo trì và vận hành tối ưu.

Cơ Quan dự định chỉ phát hành các trái phiếu khi cần trong 25 năm tới theo như Báo Cáo của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu để chủ động bảo trì, và nếu cần thiết, tiến hành các cải tiến hoặc thay thế cơ sở vật chất cơ bản của Cơ Quan. Việc này sẽ cho phép Cơ Quan bảo đảm cung cấp dịch vụ tiện ích liên tục và ổn định nhờ tối đa hóa tuổi thọ của cơ sở hạ tầng cấp nước và thoát nước thải vệ sinh của Cơ Quan.

Các Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố ban đầu được thành lập với dự kiến là cuối cùng sẽ được sáp nhập với một thành phố kế bên, sau đó thành phố này sẽ đài thọ chi phí vận hành, bảo trì, và sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất tiện ích của Cơ Quan. Trong tình hình luật pháp và chính trị hiện tại, việc sáp nhập Cơ Quan của Thành Phố Houston trong tương lai dường như rất ít có khả năng xảy ra, vì vậy Cơ Quan phải chuẩn bị đài thọ toàn bộ các khoản chi phí bảo trì cần thiết, và nếu cần, để mở rộng các cơ sở vật chất cấp nước và thoát nước vệ sinh và cống rãnh để phục vụ cư dân của Cơ Quan.

Cơ Quan có thể đài thọ cho các dự án mà không cần phát hành trái phiếu có được không?

Phương án thay thế chính cho việc phê chuẩn phát hành các trái phiếu là đài thọ cho tất cả các dự án cần thiết theo hình thức “làm đến đâu trả đến đó”, như vậy có thể cần phải tăng các mức thuế bảo trì và/hoặc mức giá dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh. Cơ Quan phải có sẵn ngân quỹ thì mới có thể thực hiện một dự án bắt buộc. Việc đài thọ cho các dự án bằng thuế bảo trì hoặc lệ phí dịch vụ cấp thoát nước có thể sẽ đòi hỏi phải tăng các mức giá dịch vụ trong ngắn hạn để thu được nguồn ngân quỹ bắt buộc. Cách làm này đặt gánh nặng tài chánh cho các dự án dài hạn lên các cư dân hiện tại và có thể gây chậm trễ cũng như làm tăng chi phí hoàn thành các dự án.

Việc cho phép Cơ Quan phát hành các trái phiếu sẽ giúp Ban Giám Đốc dàn trải chi phí của các dự án cần thiết trong nhiều năm và tránh tăng các mức thuế bảo trì và/hoặc lệ phí dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh thường bắt buộc theo cách “làm đến đâu trả đến đó”. Cách làm này dàn trải chi phí các dự án giữa các cư dân và doanh nghiệp hiện tại và tương lai trong Cơ Quan, và giúp Cơ Quan hoàn thành các dự án cần thiết một cách nhanh chóng.

Các mức thuế của tôi được xác định như thế nào?

Cơ Quan áp dụng một mức thuế tổng thể hàng năm, trong đó có hai phần:

  1. Mức thuế suất trả nợ, số tiền thu được từ khoản thuế này chỉ được sử dụng để chi trả các trái phiếu còn nợ của Cơ Quan; và
  2. Mức thuế suất hoạt động và bảo trì (thường được gọi là O&M), số tiền thu được từ khoản thuế này được ký thác vào Quỹ Tổng Quát của Cơ Quan và được sử dụng, cùng với doanh thu dịch vụ cấp thoát nước, để trang trải các khoản chi phí hoạt động và bảo trì của Cơ Quan.

Hai phần thuế này đã thay đổi qua các năm vì các khoản chi phí điều hành và trả nợ của Cơ Quan thay đổi.

Cơ Quan quản lý tiền đóng thuế như thế nào?

Ban Giám Đốc đã giảm mức thuế tổng thể của Cơ Quan hơn 40% trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2021 (từ $1.15/$100 xuống còn $0.69/$100). Để biết thêm thông tin chi tiết về các mức thuế, bấm vào đây. Nhờ quản lý tài chánh chặt chẽ, Cơ Quan đã giành được mức xếp hạng “BBB+” (xếp hạng triển vọng ổn định) theo đánh giá của Thang Xếp Hạng Toàn Cầu S&P.

Nhờ giám sát chặt chẽ các khoản chi và lập kế hoạch bảo trì, Cơ Quan hiện có ngân quỹ dự trữ hoạt động đủ cho khoảng 19 tháng và số tiền cho phép phát hành trái phiếu trước đó là $2,490,000. Đối chuẩn thông thường đối với Các Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố thường là 12 tháng. Các quỹ dự phòng được hưởng lãi suất và hiện có sẵn cho các tình huống khẩn cấp, tuy nhiên có thể thấy là không đủ nếu cần phải tu bổ, sửa chữa, hoặc thay thế ở quy mô lớn, như trong trường hợp cơ sở vật chất của trạm nước bị hư hỏng hoặc không hoạt động.

Hiện tại, dựa trên tất cả các thông tin hiện có, và dựa trên kế hoạch đề ra trong Báo Cáo của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu, Ban Giám Đốc Cơ Quan dự kiến mức thuế suất trả nợ sẽ không tăng do phát hành trái phiếu cho các dự án cấp thoát nước và cống rãnh hoặc hoàn trả các dự án xây dựng phát triển trong 5-10 năm tới.

Tùy thuộc vào cách thức Windstone Colony HOA và Cơ Quan phát triển các dự án giải trí và khoản thu với những mục tiêu này, có thể có một vài ảnh hưởng lên mức thuế do việc phát hành trái phiếu nhằm chi trả phần của Cơ Quan cho các dự án đó.

Tôi có thêm thắc mắc…

Rất tốt! Mục tiêu là để các cư dân nắm được đầy đủ mọi thông tin khi đến ngày bầu cử. Quý vị có thể gửi thêm thắc mắc bằng cách sử dụng mẫu điền Liên Lạc với Chúng Tôi trên trang mạng của Cơ Quan.

Ngoài ra, Cơ Quan sẽ kết hợp với Lễ Phục Sinh của Windstone Colony HOA để tổ chức một buổi Sự Kiện Cung Cấp Thông Tin Cư Dân theo hình thức có mặt trực tiếp, vào lúc 3 giờ chiều ngày 9 tháng Tư, 2022, để cung cấp thêm thông tin và tạo cơ hội cho các cư dân chia sẻ thắc mắc về quy trình cho phép phát hành trái phiếu.