Thông tin bầu cub

2024

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc

Địa Chỉ Thư Tín của Phân Khu Chính Trị: Số Điện Thoại: Địa Chỉ Email:
Harris County Municipal Utility District No. 284, of Harris County, Texas
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Boulevard, Suite 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 mberry@sphllp.com
Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
Wayne Lapham Ngày 4 tháng Năm, 2024
John Smith Ngày 4 tháng Năm, 2024
Jake Stanley Ngày 2 tháng Năm, 2026
Nancy Hanson Ngày 2 tháng Năm, 2026
Sylvia Lagunas Garza Ngày 2 tháng Năm, 2026
Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo
Ngày 4 tháng Năm, 2024 Sẽ được quyết định sau.
Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên
Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan , người đó phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày Ngày 4 tháng Năm, 2024, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan. Đọc Mục 54.102 , Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001 Bộ Luật Bầu Cử Texas. Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas . Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 17 tháng Một, 2024. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 16 tháng Hai, 2024. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.

2022

CÁC DANH SÁCH CỬ TRI ĐÃ BẦU CỬ

Tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm: Các danh sách cử tri bầu cử sớm là danh sách chưa chính thức của các cử tri đích thân đi bầu sớm và danh sách những cử tri bầu cử bằng thư mà văn phòng bầu cử đã nhận được lá phiếu bầu bằng thư của họ. Mỗi danh sách được cập nhật hàng ngày.

Xin Lưu Ý: Các báo cáo bầu cử được cung cấp trên trang này được coi là Chưa Chính Thức cho đến khi kết quả kiểm phiếu được tính chính xác sau Ngày Bầu Cử bao gồm các cử tri bầu phiếu bằng thư, đích thân đi bầu cử sớm và/hoặc vào Ngày Bầu Cử. Sau khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử được đếm và tính chính xác thì danh sách chính thức cuối cùng của các cử tri đã bầu phiếu sẽ được công bố.


May Local and Constitutional Amendment Election Unofficial BBM Roster for April 13, 2022 - May 06, 2022
May Local and Constitutional Amendment Election Unofficial Early Voting Roster for April 25, 2022 - May 03, 2022